ការទូទាត់ / Payment

ClickCambo.com ទទួលការទូទាត់ប្រាក់តាមវិធីច្រើនយ៉ាងតាមរយៈ៖ABA N.: 000539735

Name: LAY CHANSOK

លេខទូរស័ព្ទ 078 727 337
លេខទូរស័ព្ទ 078 727 337
លេខទូរស័ព្ទ 078 727 337

ទូទាត់ប្រាក់បុគ្គលិករបស់ហាង iFINDER

ផ្ទាល់ពេលដែលគាត់ប្រគល់ឥវ៉ាន់

(សម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ)