អំពី ClickCambo / About ClickCambo


ឃ្លីកកាំបូ ClickCambo.com គឺជាផ្សារអេឡិចត្រូនិចដែលលក់របស់ជាច្រើនមុខ ច្រើនម៉ាកតាមរយៈអុិនធើណែត។ លោកអ្នកអាចធ្វើការកុម្មង់បានពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ iPad កំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍នានាដែលមានភ្ជាប់អុិនធើណែត។ លោកអ្នកមិនចាំបាច់ចេញពីផ្ទះ ជិះតាមផ្លូវ ទៅកាន់ច្រើនកន្លែងដើម្បីទិញរបស់នានាដែលលោកអ្នកត្រូវការឡើយ។ លោកអ្នកគ្រាន់តែស្វែងរកទំនិញដែលលោកអ្នកត្រូវការនៅក្នុងវេបសាយ ww.ClickCambo.com  កុម្មង់ និងបង់លុយជាការស្រេច ហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែចាំយកនៅទីកន្លែងដែលលោកអ្នកណាត់ជួបជាការស្រេច។


ClickCambo.com មានគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញ ដោយ៖

    - អ្នកលក់មិនចាំបាច់ស្វះស្វែងរកអតិថិជន ដោយអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្តល់ព័ត៌មានពិតអំពីផលិតផលទាំងនោះដល់បុគ្គលិករបស់ ClickCambo.com ដែលជាអ្នកបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងវេបសាយ www.ClickCambo.com ជំនួសលោកអ្នក។ 

    - អ្នកទិញមិនចាំបាច់ដើរស្វែងរកទំនិញនានាដោយមិនដឹងទីកន្លែងទិញ ដោយមិនដឹងតម្លៃ ដោយមិនបានប្រៀបធៀបគុណភាព និងភាពដូចគ្នា ឬខុសគ្នា នោះឡើយ។


ClickCambo.com មានគោលបំណងសំខាន់មួយទៀតគឺផ្តល់ជាទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុក និងជំរុញអតិថិជនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុងស្រុក ដើម្បីជួយកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនខ្មែរ។ ផ្នែកមួយឈ្មោះ ផលិតផលក្នុងស្រុក / Made in Cambodia នឹងតាំងរាល់ផលិតផលក្នុងស្រុកនានាសម្រាប់អតិថិជនរបស់ ClickCambo.com

ClickCambo.com is an E-Market in Cambodia selling various items. Through the platform, you can order products easily found on the website from anywhere, at anytime via any internet-capable devices. Using our platform, you do not need to navigate to different places to find products you need whose real market price you do not know. All you need is just check those products on our website ww.ClickCambo.com, putting order, making payment and relax to wait for a delivery directly at your door step. 

Main purpose of our platform is to provide linkage between quality sellers and potential customers. ClickCambo.com manage the information of each product on our platform to be sure that the information matches the real product so that the customers can buy the items with consent. At the same time, customers can also easily make comparison of similar products before making an informed buying decision.


To promote local products, ClickCambo.com has dedicated a category for products made in Cambodia and encourage customers to help support our local producers. You can find those locally-made products in a category  ផលិតផលក្នុងស្រុក / Made in Cambodia .